सन 2024-25 करिता शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेत इयत्ता 1 ली करिता प्रवेश सूचना

सन 2024-25 करिता शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेत इयत्ता 1 ली करिता प्रवेश सूचना

गडचिरोली, दि.16 : सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेत प्रवेश देण्याकरीता शासनाची योजना असून त्याकरिता प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अहेरी जि.गडचिरोली या कार्यालया अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे (आदिवासी) प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांकडून इयत्ता 1 ली मध्ये प्रवेश घेण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहे. प्रवेशाकरिता बातमी प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून प्रवेश अर्ज निःशुल्क वितरीत करण्यात येणार असुन संपूर्ण भरलेले अर्ज दिनांक 14 फेब्रवारी 2024 पर्यंत स्विकारले जातील. प्रवेशासंबधी पुढील अटी व शर्तीनुसार अर्ज करावे. सदर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छुक विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा, विद्यार्थ्यांचे नाव सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या अनुसूचित जमातीच्या दाखल्याची साक्षांकित प्रत सादर करावी. जर विद्यार्थ्याचे पालक दारिद्रयरेषेखालील असेल तर सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेले बी.पी.एल. प्रमाण पत्र जोडावे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छुक विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा रुपये 100000/-(अक्षरी एक लक्ष रुपये ) इतकी असावी. शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग याचे दिनांक 18 सष्टेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे असावे. विद्यार्थ्यांचा जन्मतारखेचा दाखला जोडण्यात यावा. अर्जासोबत विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडण्यात यावे. अर्जासोबत विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड प्रमाणपत्र जोडण्यात यावे. विद्यार्थ्यांचे पालक शासकीय/निमशासकीय नौकरीवर नसावेत तसे आढळल्यास दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. खोटी माहिती सादर केल्यास प्रवेश रद्द करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी संमतीपत्रक जोडावे व विद्यार्थ्यांचे पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो जोडावे. विद्यार्थ्यांचे पालक विधवा, घटस्फोटित, निराधार, परित्यक्त्या असल्यास अर्जासोबत तसा पुरावा जोडण्यात यावा. निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांला एकदा शाळा निश्चिती झाल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत पालकांच्या व पाल्याच्या विनंतीनुसार शाळा बदलता येणार नाही. शासन निर्णयाप्रमाणे निवड प्रक्रियेचा पूर्ण अधिकार प्रकल्पस्तरीय निवड समिती यांना राहील. शासन स्तरावरुन निवड झालेल्या शाळेत व मंजूर प्रवेश संख्येच्या अधिन विद्यार्थी निवड प्रक्रिया करण्यात येईल. मंजूर जागेपेक्षा जास्त आवेदन प्राप्त झाल्यास ईश्वर चिठ्ठीद्वारे निवड प्रक्रिया केल्या जाईल.
प्रवेश अर्ज पुढील ठिकाणी नि:शुल्क उपलब्ध आहेत. 1) प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी जि. गडचिरोली 2) सर्व शासकीय आश्रम शाळा/ अनुदानित आश्रम शाळा/ शासकीय वसतिगृह अहेरी/मुलचेरा/सिरोंचा जि. गडचिरोली. असे सहा.प्रकल्प अधिकारी (प्रशा), एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अहेरी, जि. गडचिरोली यांनी कळविले आहे.