महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमांतर्गत माजी न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनरिक्षण समिती गठीत

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमांतर्गत माजी न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनरिक्षण समिती गठीत

गठीत करण्यात आलेल्या पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समितींच्या अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. सर्व समित्यांच्या पदसिद्ध सदस्य सचिवांना समित्यांचे कामकाज तात्काळ सुरु करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

पुनरिक्षण समिती

राज्य स्तर, मुंबईसाठी जवाहर बालभवन, नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड (पश्चिम),मुंबई दूरध्वनी क्रमांक मुंबई- (०२२) २३६३००८१, ४००००४, २३६३००९०, २३६३००८६ ई-मेल: dydemumbai@yahoo.com

विभागीय शुल्क नियामक समिती

  • मुंबईः जवाहर बालभवन, नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड (पश्चिम), मुंबई-४००००४ (०२२) २३६३००८, २३६३००८६ ई- मेल: dydemumbai@yahoo.com
  • पुणेः १७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, लाल देवळाजवळ पुणे-४११००१ (०२०) २६१२२२१७, २६१२५६९६, २३६३००९० ई-मेल: dydpune@gmail.com
  • नाशिकः विभागीय आयुक्त कार्यालय आवार, जेत रोड, नाशिक रोड, नाशिक- ४२२१०१ (०२५३)२४५४९१० ई-मेल: dydnashik@gmail.com
  • नागपूरः बालभारती, धंतोली गार्डन जवळ, धंतोली नागपूर- ४४००१२ (०७१२) २४२१३९८ ई-मेल:dydnagpur@rediffmail.com
  • औरंगाबादः मुलींचे आयआयटी जवळ, भडकल गेट मीपा परिसर, औरंगाबाद-४३१००१ (०२४०) २३३६३१८/ – २३३४३७९ ई-मेल: rmsadydeaurngabad@gmail.com